Prawo Rodzinne i Spadkowe Lublin oraz inne miasta.

contact_photo

Prawo Rodzinne i Spadkowe Lublin oraz inne miasta.

Prawo rodzinne oraz spadkowe to dwie dziedziny prawa cywilnego. Pod tymi hasłami kryje się wiele różnych rodzajów spraw.

Jako podstawowe sprawy z zakresu prawa spadkowego można wyodrębnić sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, ale również wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku przez małoletniego, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza, sprawy o zachowek. Do tej grupy spraw można również zaliczyć doradztwo w zakresie przyjęcia lub odrzucenia spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe, sprawy z zakresu wydziedziczenia i uznania za niegodnego dziedziczenia.

Do spraw z zakresu prawa rodzinnego zalicza się sprawy o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podział majątku dorobkowego małżonków, ustalenie, zmiana lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustanowienie kontaktów z małoletnimi dziećmi, uznanie i zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie czy ustanowienie kuratora.

Jak widać katalog spraw zarówno rodzinnych jak i spadkowych jest bardzo obszerny. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcam do bezpośredniego kontaktu pod numerem telefonu 510-122-363 lub mailowo

Przykładowe porady:

Pytanie z pozoru proste, ale odpowiedź jest bardziej skomplikowana. Długość trwania postępowania w sprawie o rozwód zależy od wielu czynników.

Najkrócej trwają sprawy, gdzie strony nie mają wspólnych dzieci i zgodnie wnoszą o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie. W takiej sytuacji nie ma przeszkód, aby sprawa zakończyła się na pierwszej rozprawie.

Sytuacja komplikuje się, gdy strony domagają się orzeczenia rozwodu z winy jednej ze stron. W takim przypadku każda ze stron najczęściej powołuje wielu świadków i inne wnioski dowodowe, których przeprowadzenie w oczywisty sposób przedłuża postępowanie.

Kolejnymi elementami, które mogą wydłużyć postępowanie są kwestie sporne dotyczące małoletnich dzieci stron. W takim wypadku sąd oprócz rozstrzygnięcia co do winy jednej ze stron, musi rozpoznać również kwestie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi, miejsca zamieszkania dzieci, alimentów oraz kontaktów z dziećmi. Oczywiście najbardziej komfortową sytuacją jest sporządzenie przez strony tzw. porozumienia rodzicielskiego w zakresie najistotniejszych spraw dotyczących dzieci. W przypadku zgodnego wniosku stron sąd, po wysłuchaniu 1 świadka również może zakończyć postępowanie orzeczeniem rozwodu na pierwszym posiedzeniu.

Niestety takie rozwiązanie nie zawsze jest to możliwe. Wtedy to na sądzie ciąży obowiązek podjęcia decyzji najlepszych dla zabezpieczenia interesów małoletnich. Takie postępowania bywają bardzo czasochłonne. Jest to spowodowane koniecznością przesłuchania świadków wskazanych przez strony, ustalenia zdolności rodzicielskich stron czy ich statusu majątkowego i możliwości zarobkowania. Często konieczne jest wywołanie opinii Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów. Dodatkowo postępowanie przedłuża oczekiwanie na każdy termin rozprawy. W zależności od sądu terminy wyznaczane są nawet co 6 lub więcej miesięcy. Z tych powodów postępowanie w sprawie o rozwód przed sądem I instancji może trwać nawet trzy lata.

Niezależenie od powyższego proszę pamiętać, że strony na każdym etapie postępowania mogą zawrzeć ugodę.

Kategoria spraw spadkowych jest bardzo szeroka, zaliczają się do niej między innymi sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku przez małoletniego, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza, sprawy o zachowek.

Najczęstszymi sprawami, z którymi spotykam się w swojej praktyce to sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku. Dla wielu moich klientów są to sprawy tożsame, dlatego chciałam wyjaśnić podstawowe różnice związane z tym tematem.

Pierwszą sprawą, od której należy zacząć porządkować sprawy spadkowe po zmarłym jest złożenie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, ewentualnie sporządzenie przez notariusza poświadczenia dziedziczenia w formie aktu notarialnego. W każdym przypadku niezbędne będą akty stanu cywilnego takie jak: akt zgonu, akty urodzenia zstępnych zmarłego oraz w przypadku kobiet, które wyszły za mąż akty małżeństwa. W przypadku aktu poświadczenia dziedziczenia potrzebne będą Państwu jeszcze dodatkowe dokumenty takie jak zaświadczenie o numerze pesel zmarłego oraz o ostatnim miejscu zamieszkania zmarłego. W przypadku załatwienia sprawy u notariusza konieczna będzie obecność wszystkich spadkobierców. Natomiast w przypadku sprawy sądowej o stwierdzenie nabycia spadku wystarczy obecność tylko jednego ze spadkobierców, co często jest dużym ułatwieniem. Dodatkowo sprawa w sądzie jest tańsza, ponieważ koszt opłaty sądowej to 100 zł oraz koszt opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego – 5 zł. Sądem właściwym w tym przypadku będzie Sąd Rejonowy ostatniego stałego miejsca zamieszkania zmarłego. Najważniejsze, co trzeba wiedzieć na tym etapie jest to, jaki skutek osiągniemy po zakończeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku lub sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia. Mianowicie dopiero w tym momencie wiemy kto i w jakiej części dziedziczy po zmarłym. Takie postanowienie sądu jest istotne i konieczne dla załatwienia wszystkich formalności w bankach i urzędach związanych ze spadkiem po zmarłym. Dopiero posiadając takie postanowienie sądu możemy rozpocząć kolejny etap postepowania spadkowego jakim jest dział spadku.

W tym miejscu należy również pamiętać, że wszyscy spadkobiercy mają 6 miesięcy (liczone od uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia) na złożenie deklaracji SDZ-2 do Urzędu Skarbowego. W przypadku uchybienia temu terminowi niemożliwe będzie skorzystanie z ulgi podatkowej i konieczne będzie zapłacenie podatku od spadków i darowizn.

W przypadku zgody wszystkich spadkobierców co do zakresu składników masy spadkowej, ich wartości oraz zgody na konkretny sposób podziału masy spadkowej, dział spadku można przeprowadzić u notariusza. Jeżeli jednak spadkobiercy nie są w stanie dojść do porozumienia lub nie mają możliwości stawić się jednocześnie u notariusza, należy złożyć do sądu wniosek o dział spadku. Sądem właściwym dla rozpoznania tego typu spraw będzie również Sąd Rejonowy ostatniego stałego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Koszt opłaty sądowej w tym wypadku to 1.000,00 zł. Dodatkowo w sytuacji, gdy jedna ze stron postępowania kwestionuje wartość całej masy spadkowej lub jej poszczególnych składników konieczne będzie również wywołanie opinii biegłego z zakresu wyceny nieruchomości/ruchomości, co wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami postępowania.

Scroll to Top