Przekształcenie spółek Lublin i inne miasta.

company_photo

Przekształcenie spółek Lublin i inne miasta.

Bardzo często w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej okazuje się, że dana forma wybrana na początku nie spełnia Państwa oczekiwań i jest nieadekwatna do Państwa potrzeb. W takich sytuacjach można albo założyć nową spółkę albo dokonać przekształcenia istniejącej formy działalności w nowa, docelową, dostosowaną do Państwa.

Możliwości przekształceń jest wiele od przekształcenia działalności prowadzonej przez osobę fizyczną w jednoosobowa spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółkę akcyjną, przekształcenia spółki osobowej w kapitałową, kapitałowej w osobową, osobowej w inną osobową oraz kapitałowej w inną kapitałową do przekształceń spółki cywilnej.

przeksztalcanie-spolek

W wyniku przekształcenia spółki następuje jedynie zmiana formy prawnej. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona jest sukcesorem uniwersalnym spółki przekształcanej. Na nową spółkę przechodzi także NIP oraz REGON spółki przekształcanej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma potrzeby aneksowania dotychczas zawartych umów. Dodatkowo największą zaletą takiego rozwiązania jest „ciągłość” budowania zdolności kredytowej. Należy jednak pamiętać, że sam proces przekształcenia jest procesem skomplikowany i często kosztownym, ponieważ w wielu przypadkach niezbędne jest skorzystanie z usług biegłego rewidenta. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcam do bezpośredniego kontaktu pod numerem telefonu 510-122-363 lub mailowo na adres .

W związku z ogromnymi zmianami podatkowymi, które wchodzą od dnia 01.01.2022 r. nazywanymi potocznie Nowym Ładem wielu przedsiębiorców planuje przekształcenie się w spółkę z o.o., ewentualnie w spółkę komandytowo-akcyjną, co na marginesie sama również rekomenduję. Nie mniej jednak każde nasze działanie jako przedsiębiorcy musi być dokładnie przemyślane i przeanalizowane z uwzględnieniem wielu aspektów. Czasami może się okazać, że przekształcenie, które zapewnia ciągłość prowadzonej przez nas działalności gospodarczej nie jest najlepszym rozwiązaniem. Czasami bardziej opłacane, w sensie podatkowym i ekonomicznym, jest założenie nowej spółki i stopniowe, podkreślam stopniowe, przenoszenie ciężaru działalności gospodarczej na nową spółkę i stopniowe wygaszanie starej formy prowadzenia działalności.

Głównym problemem przy przekształcaniu jednoosobowej działalności gospodarczej/spółki cywilnej/ spółek osobowych w spółkę z o.o. może okazać się ograniczenie prawa do skorzystania z preferencyjnego 9% CIT. Kwestię tę reguluje między innymi art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tzw. ustawą o CIT podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19%. Stawka 9% stanowi tzw. stawkę preferencyjną. Z preferencyjnej stawki CIT mogą skorzystać podmioty, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro. Z tej ogólnej zasady wyłączone są jedynie podmioty, które zostały utworzone:

  1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
  2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
  3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo
  4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo
  5. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14.

Tłumacząc, być może nie dla wszystkich jasne postanowienia pkt 1 i 2, z 9% CIT nie będzie mogła skorzystać spółka z o.o., która powstała w wyniku przekształcenia z jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej i każdej spółki osobowej. Wyłączenie z pkt 1 dotyczy przekształcenia spółki kapitałowej w kapitałową.

Ograniczenie możliwości skorzystania ze stawki preferencyjnej nie jest permanentne. Obowiązuje ono jedynie (albo aż) w roku podatkowym, w którym nastąpiło przekształcenie i w roku następnym.

Nie jest to jednak ograniczenie, którego nie da się w sposób legalny ominąć. W tym celu należy się odwołać do zmian, które obowiązują od 01.01.2021 r. na podstawie, których podatek CIT obowiązuje nie tylko spółki kapitałowe (sp. z o.o., S.A.), ale również spółkę jawną, komandytową i komandytowo-akcyjną. W związku z tym, jeżeli spółka, np. jawna, która zadeklarowała lub zadeklaruje, że będzie płatnikiem podatku CIT i zacznie procedurę przekształcenia jako płatnik podatku CIT będzie mogła skorzystać z 9% podatku CIT.

Tak jak napisałam na wstępie, każda zmiana dotycząca naszej formy prowadzenia działalności powinna być poprzedzona dokładną analizą naszej konkretnej sytuacji, potrzeb i oczekiwań. Za każdym razem proponuję skonsultować się ze specjalistą, prawnikiem, doradcą podatkowym, księgowym, adwokatem czy radcą prawnym, który zajmuje się tego typu sprawami. Odradzam Państwu wszelkie nerwowe i nieprzemyślane decyzje podjęte pod wpływem impulsu. Może okazać się, że zbyt pochopna decyzja będzie Państwa w ogólnym rozrachunku kosztowała nawet więcej niż brak takiej decyzji.

Jeżeli mają Państwo jakieś wątpliwości, pytania serdecznie zapraszam do kontaktu mailowo () lub telefonicznie pod numerem tel. 510-122-363

Scroll to Top