Adwokat Alicja Kubiak

Doradztwo i opinie prawne Lublin oraz inne miasta.

opinie prawne

Przykładowe porady:

9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa zmieniająca terminy przedawnienia oraz różnicująca w tym zakresie pozycję przedsiębiorcy i konsumenta. Podstawowa zmiana dotyczy skrócenia ogólnego terminu przedawnienia z 10 na 6 lat. Zmiana nie dotyczy roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym wypadku termin przedawnienia wynosi nadal 3 lata. Z upływem 6 lat przedawniają się również roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, orzeczeniem sądu polubownego, stwierdzone ugodą zawartą przed sądem, sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd.

Zmieniony został również sposób liczenia termu przedawnienia. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. W związku z tym, przykładowo, jeżeli 3-letni termin przedawnienia rozpocznie bieg w dniu 1 sierpnia 2018 r., to upłynie on w dniu 31 grudnia 2021 r.

Różnica w pozycji przedsiębiorcy i konsumenta wynika między innymi z przepisów przejściowych. Nowe przepisy w przypadku przedsiębiorców dotyczą również wierzytelności powstałych przed dniem 9.07.2018 r. Natomiast nowy, 6cio letni okres przedawnienia będzie dotyczył wierzytelności przysługujących konsumentom powstałych dopiero po dniu 9.07.2018 r. Ponadto dotychczas zarzut przedawnienia należało podnieść przed sądem. W przypadku braku takiego zarzutu, sąd nie mógł stwierdzić przedawnienia roszczenia. Od 9 lipca 2018 r. ta zasada zmieniła się względem konsumentów. Aktualnie sąd uzyskał uprawnienie do stwierdzenia przedawnienia na korzyść konsumenta. Przedsiębiorcy jednak nadal muszą złożyć taki zarzut.

Artykuły kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego, które zostały zmienione lub dodane: w art. 117 § 21 k.c., art. 1171 k.c., art. 118 k.c., art. 125 § 1 k.c., art. 568 § 2 k.c., art. 187 w § 1 pkt 11 k.p.c., art. 889 w § 1 pkt 1 k.p.c., art. 8892 k.p.c.

Przewiń do góry