Adwokat – Spadki Lublin i inne miasta.

contact_photo

Adwokat – Spadki Lublin i inne miasta.

Sprawy spadkowe to dość szeroki katalog spraw. Najczęściej spotykanymi są sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz zachowek. W wyjątkowych sytuacjach mamy również do czynienia ze sprawami o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia lub ze sprawami o wykonanie zapisu testamentowego.

Niezależnie od tego jak wygląda stan faktyczny w Państwa sprawie, regulowanie spraw związanych z dziedziczeniem należy zawsze zacząć od złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. W wyniku tego postępowania sąd ustala jedynie krąg spadkobierców, tj. kto i w jakiej części dziedziczy po zmarłym. Jeżeli zastanawiają się Państwo jakie kroki prawne podjąć w celu przeprowadzenia postepowań spadkowych zapraszam do kontaktu telefonicznie pod nr 510-122-363 lub mailowo –

Rozpoczęcie regulowania kwestii spadkowych po osobie zmarłej należy rozpocząć od przeprowadzenia sprawy sądowej i złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Jest to rodzaj spraw, gdzie wskazujemy kto dziedziczy po zmarłym i w jakim udziale. Na tym etapie nie wskazujemy kto dziedziczy poszczególne składniki majątkowe ani nie dokonujemy żadnych rozliczeń między spadkobiercami – te kwestie rozstrzygane są na etapie spraw o dział spadku.

Aby przygotować się do złożenia do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy przygotować następujące akty stanu cywilnego: akt zgonu osoby zmarłej, akty urodzenia wszystkich spadkobierców i akty małżeństw, w sytuacji zmiany nazwisk uczestników postępowania w wyniku zawarcia małżeństwa. Dodatkowo we wniosku należy wskazać adresy do doręczeń wszystkich spadkobierców ustawowych. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy opłacić w znakach sądowych w wysokości 100 zł oraz 5 zł opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego.

Na sprawie o stwierdzenie nabycia spadku wystarczy, że w sądzie osobiście stawi się tylko jedna osoba w celu złożenia tzw. zapewnienia spadkowego.

Inaczej wyglądają kwestie związane z aktem poświadczenia dziedziczenia. Jest to dokument, który sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Koszt przygotowania takiego dokumentu jest z reguły wyższy niż opłata sądowa. Najważniejszą różnicą jest to, że u notariusza stawić muszą się osobiście wszyscy spadkobiercy. Dlatego jeżeli nie ma możliwości zebrania całej rodziny w jednym miejscu i o jednej porze pozostaje nam złożenie wniosku do sądu o stwierdzenie nabycia spadku.

Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś wątpliwości lub pytania dotyczące spaw spadkowych zapraszam do kontaktu telefonicznie pod numerem 510-122-363 lub mailowo na adres

Po przeprowadzeniu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem mogą Państwo złożyć do sądu wniosek o dział spadku. W sprawach o dział spadku zasadą jest zaliczanie darowizn otrzymanych od spadkodawcy na schedę spadkową. Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków.

Pierwszym wyjątkiem od ogólnej zasady przewidzianym przez kodeks cywilny jest sytuacja, w której z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna została dokonana ze zwolnieniem od obowiązku jej zaliczenia. Kolejnym wyjątkiem jest sytuacja, gdy wartość darowizny podlegającej zaliczeniu przewyższa wartość schedy spadkowej. Wtedy nie uwzględnia się przy dziale spadku ani darowizny ani obdarowanego spadkobiercy. Obdarowany spadkobierca nie jest również obowiązany do zwrotu nadwyżki. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili orzekania. Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową również drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte.

Obrazując stan prawny przykładami kwestia rozliczania darowizn wygląda następująco:

Przykład 1: jeżeli zmarły ojciec dokonał darowizny udziału w nieruchomości na rzecz syna i zaznaczył w akcie notarialnym, że darowizna jest zwolniona z obowiązku zaliczenia jej na schedę spadkową, pozostali spadkobiercy nie mogą dochodzić w postępowaniu o dział spadku rozliczenia wartości tej darowizny.

Przykład 2: jeżeli w skład masy spadkowej po zmarłym ojcu wchodzą środki zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 5.000,00 zł, a za życia ojciec dokonał darowizny udziału w nieruchomości na rzecz syna o wartości 100.000,00 zł, obdarowany syn nie jest uwzględniany przy dzieleniu środków pieniężnych a pozostali spadkobiercy nie maja możliwości dochodzenia od obdarowanego rozliczenia otrzymanej darowizny.

Przykład 3: jeżeli w danej rodzinie zwyczajem jest, że ojciec kupuje córkom suknie ślubną, syn, który nie otrzymał w darowiźnie środków w analogicznej wysokości, nie ma podstaw do domagania się rozliczenia darowizn dokonanych na rzecz sióstr.

W sytuacji opisanej w przykładzie 1 i 2 pozostali spadkobiercy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących zachowku mogą dochodzić od osób obdarowanych uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy darowizn. Należy jednak pamiętać, że roszczenia te przedawniają się z upływem pięciu lat od otwarcia spadku (chwila śmierci spadkodawcy).

Kwestie rozliczeń pomiędzy spadkobiercami często są bardzo skomplikowane. Wynika to zarówno z zawiłości prawnych, jak i dużej liczby stron postępowania czy emocji. W takich sytuacjach zawsze warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym posiadającym doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy lub konsultacji przy prowadzeniu spawy spadkowej serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr 510-122-363 lub mailowo pod adresem

Scroll to Top