Adwokat – Rozwody Lublin i inne miasta.

contact_photo

Adwokat – Rozwody Lublin i inne miasta.

W Polsce rozwód może być uzyskany na podstawie orzeczenia sądu. Aby złożyć pozew o rozwód, należy zwrócić się do Sądu Okręgowego Wydziału Rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z małżonków.

Warunkiem uzyskania rozwodu jest wykazanie zerwania więzi emocjonalnej, fizycznej i ekonomicznej między stronami postępowania.

Pozew o rozwód można złożyć samodzielnie lub przy pomocy adwokata lub radcy prawnego. Pozew musi zawierać m.in. zwięzłe określenie przyczyny rozwodu, stanowisko dotyczące winy lub jej braku oraz kosztów sądowych. Jeżeli małżonkowie mają wspólne dzieci konieczne jest złożenie wniosku w zakresie władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkiwania małoletnich, alimentów i kontaktów. Już na etapie pozwu o rozwód należy wskazać wszystkie wnioski dowodowe i zastanowić się nad ewentualnym wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych czy kontaktów.

Po złożeniu pozwu, Sąd zwołuje posiedzenie, na którym małżonkowie mają okazję przedstawić swoje stanowiska i dowody. Sąd może również polecić przeprowadzenie badań psychologicznych lub psychiatrycznych, jeśli uzna to za konieczne.

Sprawy rozwodowe bywają bardzo kosztowne, zarówno finansowo jak i emocjonalnie. Odnosząc się do kwestii finansowych pierwszym podstawowym kosztem, który obciąża powoda w sprawie o rozwód jest koszt opłaty sądowej. Aktualnie opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. Opłatę uiszcza się kupując przez internet tzw. znaki opłaty sądowej. Co istotne, jeżeli strony dojdą do porozumienia w trakcie postępowania sądowego i uda im się zawrzeć ugodę, sąd zwraca powodowi połowę uiszczonej opłaty od pozwu.

Kolejnym kosztem sądowym jest koszt zaliczki na opinię sądową wydaną przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych. W sprawach o rozwód, gdzie sąd musi rozstrzygnąć istotne kwestie dotyczące małoletnich dzieci, bardzo często posiłkuje się właśnie taką opinią. Opinia wydawana jest przez zespół specjalistów po przeprowadzeniu badania stron i często również małoletnich. Koszty takich zaliczek są różne, zazwyczaj oscylują w granicach od 500 nawet do tysiąca złotych. Koszty ponoszą albo obie strony po połowie albo strona składająca taki wniosek. Ostatecznie cały koszt opinii OZSS rozliczany jest na końcu postępowania i obciąża stronę, która przegrała proces. W przypadku zawarcia ugody przez strony możliwe jest przejęcie kosztów sądowych, w tym również kosztów opinii OZSS na rzecz Skarbu Państwa. Ostateczna wysokość kosztów wydania opinii przez OZSS zależy w dużej mierze od ilości przebadanych osób.

W sytuacji, gdy świadkowie złożą wniosek o zwrot wynagrodzenia, które utracili z powodu uczestnictwa w rozprawie, kwota utraconego wynagrodzenia świadka również obciążać będzie stronę przegrywającą postępowanie.

Dodatkowymi opłatami sądowymi są na przykład: opłaty od wniosku o zabezpieczenie w wysokości 100 zł oraz opłata od wniosku o uzasadnienie również w wysokości 100 zł. Z opłaty zwolniony jest natomiast wniosek o zabezpieczenie roszczenia, jeżeli zostało on złożony już w pozwie o rozwód.

Na końcu pozostaje jeszcze koszt wynagrodzenia ewentualnego pełnomocnika procesowego. W tego rodzaju sprawach jest wiele elementów, które w pływają na trudność i zawiłość postępowania, a co za tym idzie, również na cenę za prowadzenie sprawy. Dlatego należy przygotować się na to, że wysokość wynagrodzenia adwokata w sprawie, gdzie strony są skonfliktowane i w dodatku mają wspólne małoletnie dzieci, będzie znacznie wyższa niż cena prowadzenia sprawy o rozwód bez orzekania o winie, a strony nie mają wspólnych małoletnich dzieci.

Odnosząc się natomiast to kosztów emocjonalnych rozwodu, w mojej ocenie dobry pełnomocnik w wielu sytuacjach jest w stanie wesprzeć swojego klienta nie tylko merytorycznie, ale również psychicznie.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące rozwodu lub innych spraw z zakresu prawa rodzinnego zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr 510-122-363 lub mailowego pod adresem .

Scroll to Top